Polipaks vispārējie pārdošanas noteikumi

Saturs

1. Pārdošanas noteikumu piemērošana

1.1. Šie Vispārējie pārdošanas noteikumi (VPN) piemērojami visiem pārdošanas darījumiem, kas noslēgti starp SIA POLIPAKS, reģistrācijas Nr. 40003283415, juridiskā adrese: “Mālkalni”, Vētras, Mārupes rajons, LV-2167, Latvija (“Pārdevējs”) un tā klientu kā pircēju (“Pircējs”), kur uz VPN sniegta attiecīga norāde attiecīgajā Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājumā, cenas piedāvājumā vai jebkurā citā paziņojumā, ko Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam. Pretrunīgi vai atšķirīgi pirkuma noteikumi vai citi Pircēja uzlikti ierobežojumi netiks pieņemti, ja vien un ciktāl Pārdevējs katrā atsevišķā gadījumā nav devis skaidru rakstisku piekrišanu.

2. Pasūtījumi

2.1. Ja vien Pārdevējs nenosaka citādi, jebkurš Pircējam iesniegts pārdošanas piedāvājums ir derīgs 30 (trīsdesmit) dienas no dienas, kad tas ir iesniegts Pircējam. Šādi pārdošanas piedāvājumi ir nevis saistoši pārdošanas piedāvājumi, bet gan piedāvājumi potenciālajam Pircējam veikt pasūtījumu.
2.2. Pasūtījumam, ko Pircējs nosūta Pārdevējam, jābūt sagatavotam rakstveidā un jāietver detalizēta informācija par pasūtītajām precēm un citām Pircēja izvirzītajām prasībām, kas aprakstīti 1. pielikumā.
2.3. Lai Pārdevējs pieņemtu pasūtījumu, ir nepieciešams rakstisks Pārdevēja apstiprinājums. Pārdevējs ir tiesīgs pieņemt pasūtījumu ar piezīmēm par pasūtītajām precēm, par kurām Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju, un šāda pieņemšana tiks uzskatīta par pretpiedāvājumu. Pārdevēja pieņemts pasūtījums uzskatāms par pirkšanas-pārdošanas līgumu.
2.4.  Pasūtījuma pieņemšanas fakts nav saistošs Pārdevējam, ja ārpus tā kontroles esošu apstākļu, jo īpaši izejvielu piegādes, trešo personu veiktas darbības vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piegāde un pārdošana kļūst neiespējama vai pārmērīgi sarežģīta. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas pasūtījumā norādītajā cenā un piegādes laikā, ja tas izrādīsies nepieciešams tādu iemeslu dēļ, ko Pārdevējs nespēj kontrolēt. Pārdevējs patur tiesības neliela apjoma piegādēm pievienot papildus apstrādes izmaksas.
2.5.  Pasūtījuma pieņemšana Pārdevējam nav saistoša, ja Pircēja kopējās saistības pret Pārdevēju ir pārsniegušas tāda aizdevuma summu, ko Pārdevējs varētu būt piešķīris Pircējam, vai ja Pircējs kavē jebkurus maksājumus Pārdevējam.
2.6.  Ja Pircējs pasūta preces, kas nav iekļautas standarta katalogā, Pārdevējs var lūgt Pircējam samaksāt avansu līdz 30% apmērā no pasūtīto preču vērtības un iesniegt saistošu ikgadējo prognozi saskaņā ar 4. pielikumu.
2.7.  Ja Pircējs uzstāj, ka kādu no ražošanas procesiem (dizaina failu pielāgošana, krāsu atdalīšana (LEN fails), drukas plākšņu ražošana utt.) veiks pats vai trešā persona, Pircējs piekrīt un tam ir pienākums ievērot attiecīgo sadarbības un atbildības modeli kā norādīts 2. pielikumā.
2.8.  Pircējam ir pienākums ievērot Pārdevēja prasības dizaina failu noformēšanai kā norādīts 3. pielikumā, lai nodrošinātu augstus fleksodrukas standartus. Šo dizaina failu noformēšanas prasību neizpildes gadījumā Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības.
2.9.  Dizaina faili un jebkura tehniskā dokumentācija vai faili, ko Pārdevējs rada līguma izpildei, paliek pie Pārdevēja un var tikt nodoti Pircējam tikai pēc tam, kad ir samaksāta attiecīgā maksa par šādas informācijas radīšanu. Ja Pircējs nepieprasa iepriekš minēto informāciju, Pārdevējs to iznīcina 18 mēnešu laikā no pēdējās šādas informācijas izmantošanas dienas.

3. Cenas un apmaksas nosacījumi

3.1.   Preču aktuālās cenas ir noteiktas Pircējam izteiktajos Pārdevēja piedāvājumos, ja vien puses nevienojas citādi.
3.2.  Preču galīgā cena tiek noteikta rakstiskā pasūtījuma apstiprinājumā, ko Pārdevējs nosūtījis Pircējam. Norādītās cenas vienmēr tiek uzskatītas par neto cenām, kurām pievieno pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai likmei.
3.3.   Maksājuma termiņš ir 14 dienas no rēķina datuma, ja vien puses nav vienojušās citādi.
3.4.   Pārdevējs nodrošina drukas plākšņu uzglabāšanu bez papildu maksas 18 mēnešus no pēdējās konkrētās dizaina failu izmantošanas dienas. 18 mēnešus pēc pēdējās ražošanas dienas Pircējs var izvēlēties kādu no 3 iespējām: a) drukas plākšņu piegāde Pircējam; b) Pārdevējs turpina glabāt drukas plāksnes par papildu samaksu 20 EUR + PVN mēnesī; c) ja Pircējs neizvēlas nevienu no variantiem “a” un “b”, Pārdevējs iznīcina drukas plāksnes un par nākamo ražošanas pasūtījumu Pircējam tiks iekasēta maksa par jaunu drukas plākšņu izgatavošanu. Pircējam ir pienākums sekot līdzi šajā punktā norādītajam termiņam, jo 18 mēnešu termiņa beigās Pircējam netiek nosūtīts papildu brīdinājums.
3.5.  Ja Pircējs neveic maksājumus norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības apturēt turpmāko pasūtījumu realizāciju, līdz Pircējs nokārto visus kavētos maksājumus.
3.6.   Preces bojājuma vai nozaudēšanas risks pāriet Pircējam preces piegādes vai paredzētās piegādes brīdī saskaņā ar 4.1. punktu. Neatkarīgi no 3.6. punktā minētā, īpašumtiesības uz precēm nepāriet Pircējam, kamēr Pārdevējs nav pilnībā saņēmis Pircējam piegādāto preču rēķinā norādīto summu.
3.7.  Ja maksājuma kavējums pārsniedz 10 kalendārās dienas, Pārdevējs var: a) pieprasīt Pircējam samaksāt līgumsodu par saistību neizpildi 5% apmērā no pasūtīto un neapmaksāto preču neto cenas un/vai b) glabāt pasūtītās preces savā noliktavā un iekasēt no Pircēja noliktavas izmaksas par laiku no dienas, kad Pircējam apstiprināta pasūtīto preču gatavību sūtīšanai.
3.8.  Ja maksājuma kavējums pārsniedz 10 kalendārās dienas, Pārdevējs var: a) atkāpties no līguma un/vai b) pieprasīt Pircējam samaksāt līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no pasūtīto un neapmaksāto preču neto cenas, un/vai c) glabāt pasūtītās preces savā noliktavā un iekasēt no Pircēja noliktavas izmaksas no dienas, kad Pircējam apstiprināta pasūtīto preču gatavība sūtīšanai.
3.9.   Par maksājuma veikšanas dienu tiks uzskatīta diena, kurā konkrētā summa tiek saņemta Pārdevēja bankas kontā. Gadījumā, ja tiek nokavēts maksājuma datums, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam veikt procentu maksājumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
3.10. Ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Pircējs neizpildīs savas finanšu saistības, Pārdevējs var pieprasīt samaksāt par daļu vai visu pasūtīto preču vērtību vai iesniegt īpašas garantijas vai nodrošinājumu pirms pasūtīto preču izgatavošanas.
3.11. Pircēja iesniegtas iespējamas atrunas, piezīmes vai sūdzības un to izskatīšana neaptur maksājuma termiņa tecēšanu vai citas saistības, piemēram, pasūtīto preču izņemšanu.
3.12. Ja pēc līguma noslēgšanas rodas neparedzētas papildu izmaksas, piemēram, izejmateriāla cenā (par vairāk nekā 2%), jebkādas valsts nodevas vai juridiski maksājumi, vai valūtas kursa izmaiņas, Pārdevējs ir tiesīgs attiecīgi koriģēt preču cenas, pat ja tas nav norādīts pušu līgumā vai kādā citā piedāvājumā, bet tikai pēc tam, kad Pārdevējs par šādām izmaiņām ir informējis Pircēju.
3.13.  Acīmredzami kļūdaina cenu piedāvājuma vai cenas apstiprinājuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības pielāgot cenu tai cenai, kas faktiski būtu jāpiemēro, kad Pārdevējs pieņēma pasūtījumu.

4. Piegāde

4.1  Puses vienojas, ka piegādes noteikumi tiks norādīti attiecīgajos pasūtījuma apstiprinājumos (saskaņā ar Incoterms 2020). Parastais iepakojums transportēšanai, kas atbilst piegādes noteikumiem, ir iekļauts cenā, ja vien puses nav vienojušās citādi.
4.2.   Piegādātās preces atbildīs Pircēja veiktajam pasūtījumam un tā mērķim, un iepakotas saskaņā ar Pārdevēja dokumentu “Uzņēmuma tehniskā specifikācija” (“TS”) un produkta specifikāciju tā, lai nodrošinātu drošu transportēšanu un lietošanu (ja vien puses nevienojas citādi).
4.3.  Iepakojuma, kas atšķiras no TS norādītā, izmaksas sedz Pircējs.
4.4.  Pircējs sedz papildu izmaksas par pieprasīto preču apdrošināšanu transportēšanas laikā.
4.5.  Pircējam ir pienākums pārbaudīt sūtījuma stāvokli, piegādāto preču kvalitāti, daudzumu un sortimentu tūlīt pēc piegādes. Pircējs veic atrunas uz Pārdevēja izsniegtās kravas pavadzīmes (CMR). Iebildumu gadījumā nepieciešamās piezīmes uz CMR Pircējs iesniedz rakstveidā. Ja netiek ziņots par iebildumiem, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas pienācīgi un ka to stāvoklis un daudzums ir pareizs un atbilst pasūtījumam.
4.6.  Ja kāda iemesla dēļ piegādāto preču tūlītēja pārbaude izrādās neiespējama, pārbauda vismaz kravas pavadzīmi, preču daudzumu, iepakojuma stāvokli, preču marķējumā iekļautos datus, kā arī fotogrāfijas ar ārpusē redzamiem bojājumiem. Piegādāto preču pilnīga pārbaude jāveic ne vēlāk kā preču izpakošanas laikā, bet pirms to izmantošanas ražošanas procesā uzsākšanas.
4.7. Ja Pārdevējs konstatē, ka nav iespējams izpildīt pasūtījumā norādīto piegādes termiņu, par kuru Puses ir vienojušās, Pārdevējs par šo faktu bez nepamatotas kavēšanās paziņo Pircējam, vienlaikus norādot iespējamo visa pasūtījuma vai tā daļas piegādes datumu.
4.8.  Ja piegādes datums tiek aizkavēts ar Pārdevēju nesaistītu iemeslu dēļ, VPN norādītajos apstākļos Pārdevējs var atlikt piegādi un nav atbildīgs par jebkādām šādas atlikšanas sekām.
4.9.  Ja Pircējs neizņem preces 7 dienu laikā no apstiprinātā preču gatavības datuma (ja piemērojams atbilstoši saskaņotajam Incoterms), Pārdevējs var nosūtīt preces, izmantojot piegādātāju pēc savas izvēles. Šādas piegādes gadījumā piegādes izmaksas tiek pieskaitītas preču rēķinam.
4.10. Pasūtīto preču paņemšanas laiku no Pārdevēja noliktavas nosaka Pārdevējs, ja vien puses nevienojas citādi.
4.11. Pircējam ir obligāti jāparaksta CMR. CMR ir obligāti jānorāda preču saņemšanas datums. Pircējam ir pienākums samaksāt līgumsodu 100 EUR apmērā par katru šī punkta pārkāpumu, un Pārdevējam ir tiesības atskaitīt aprēķināto līgumsodu no maksājumiem, kas saņemti no Pircēja.

5. Tehniskā dokumentācija, kvalitāte un pielaides

5.1.  Pēc attiecīga Pircēja pieprasījuma vai pēc Pārdevēja ieskatiem Pārdevējam ir jāiesniedz Pircējam TS, tehniskā datu lapa (“TDL”), produkta specifikācija (ja noteikti parametri atšķiras no TS vai TDL), atbilstības deklarācija (“AD”) un citas deklarācijas. Pircējam ir aizliegts izmantot šādu dokumentāciju jebkādiem citiem mērķiem, nevis līguma izpildei, un Pircējs nedrīkst reproducēt, kopēt vai jebkādā veidā nodot šādu dokumentāciju trešajām personām bez atsevišķas rakstiskas Pārdevēja piekrišanas.
5.2.   Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka preces ir bez defektiem, kurus izraisa neprasmīgi paveikts darbs un bojātu materiālu izmantošana. Preču kvalitāte attiecas tikai uz Pārdevēja tehniskajā dokumentācijā aprakstīto kvalitāti, klasi un īpašībām. Jebkādas publiski komentāri, ieteikumi vai reklāma neapraksta iegādāto preču kvalitāti.
5.3.   Pasūtījuma kvantitatīvā pielaide ir atļauta un noteikta TS. Iepriekš minēto neuzskata par preču neatbilstībām.
5.4. Ir atļautas tehniskās pielaides attiecībā uz preču fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Iepriekš minēto nosaka TDL, un to neuzskata par preču neatbilstībām.
5.5.  Ir atļautas tehniskās pielaides attiecībā uz preču ģeometriskajiem izmēriem. Iepriekš minēto nosaka TS vai Preces specifikācijā, un to neuzskata par preču neatbilstībām.
5.6.  Preču ar defektiem pieļaujamais daudzums ir līdz 2% apmērā no kopējā pasūtījuma.
5.7. Ja vien Pircējs to nav īpaši norādījis, Pārdevējs nosaka preces parametrus saskaņā ar tā tehnisko dokumentāciju un, ja šādi parametri nav noteikti, pēc saviem ieskatiem.
5.8.  Pārdevējam ir tiesības marķēt preču iepakojumu un etiķetes ar preču zīmi vai citu zīmi un identifikācijas numuru.

6. Pretenzijas, garantijas un pienākumi

6.1.   Garantētie tehniskie parametri un preču kvalitāte ir noteikta TDL, produkta specifikācijā un AD.
6.2.   Pircējs nav tiesīgs iesniegt izvirzīt jebkādas pretenzijas gadījumā, ja pilnībā nav izpildīti TDL/TS un AD noteiktie uzglabāšanas un lietošanas noteikumi.
6.3.  Pretenziju iesniegšanas termiņi Pārdevējam ir šādi: a) pretenzijas par jebkādiem transportēto vienību un iepakojuma vizuāliem bojājumiem un daudzumu iesniedz uzreiz pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis preces; b) pretenzijas par bojājumiem, kas nav vizuāli bojājumi, iesniedz 7 dienu laikā no brīža, kad Pircējs tās saņēmis; c) pretenzijas par preču kvalitāti iesniedz TDL noteiktajā derīguma termiņā.
6.4.  Jebkuru pretenziju par piegādāto preču bojājumiem vai iztrūkumu izskata ar nosacījumu, ka Pircējs ir iesniedzis atrunas uz CMR, ko parakstījis vadītājs un kas ir piegādāta Pārdevējam. Piegādāto preču mehānisko bojājumu izmeklēšana nepareizas piegādes, iekraušanas vai izkraušanas dēļ ir iespējama tikai tad, ja Pircējs iesniedz Pārdevējam ziņojumu par bojājumiem un CMR ar atrunām, ko parakstījis Pircējs un vadītājs, kurš piegādā preces, kopā ar fotogrāfijām, kurās ir redzami nodarītie zaudējumi. Pārdevējs ir jāinformē par pretenzijām nekavējoties pēc preču izkraušanas. Pārdevējs saņem rakstisku paziņojumu par zaudējumiem 7 (septiņu) dienu laikā no piegādes dienas.
6.5.   Pretenzijas iesniedz rakstiski un ietver informāciju par piegādi, par kuru ir izvirzīta pretenzija, Pārdevēja izsniegto izdošanas dokumentu, preces marķējumu, to preču fotogrāfijas, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, un Pārdevēja partijas numuru, kas norādīts uz preču marķējuma. Katrā pretenzijā iekļauj arī precīzu preču, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, daudzumu un precīzi apraksta pretenzijas izteikšanas iemeslu. Ja Pircējs noteiktajā termiņā nepiegādā nepieciešamos dokumentus un pierādījumus, pretenzija netiek izskatīta.
6.6.   Līdz pretenzijas novēršanai Pircējs glabā un sargā preces, pret kurām ir izvirzīta pretenzija, saskaņā ar TDL. Ja precēm, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, to izskatīšanas un novēršanas laikā tiek nodarīti bojājumi, šādas preces netiek ietvertas pretenzijā.
6.7.   Preces, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, netiek atdotas Pārdevējam bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
6.8.   Pārdevēja atbildība par pasūtīto preču defektiem ir ierobežota līdz faktiskajam ražošanas procesā izmantot neuzsāktajam pretenzijā iekļautajam apjomam. Pārdevējs neuzņemas atbildību par ražošanas procesā izmantot uzsāktajām precēm. Pārdevējs nav atbildīgs pret Pircēju vai trešo personu par jebkādām citām izmaksām, bojājumiem vai zaudējumiem.
6.9.   Pārdevējs būs atbildīgs par izmaksu segšanu ne lielākā apmērā kā pilna pirkuma cena, ko Pircējs ir samaksājis Pārdevējam.
6.10. Pircējs dara Pārdevējam pieejamus preču, pret kurām ir izvirzītas pretenzijas, paraugus, kas ir nepieciešami, lai veiktu novērtēšanu, mērījumus un laboratorijas testus. Ja Pircējs atsakās iesniegt nepieciešamos paraugus, Pārdevējs tiek atbrīvots no pienākuma izskatīt pretenziju.
6.11. Pretenzijas tiks izskatītas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Pretenzijas izmeklēšanas periods sākas brīdī, kad Pircējs ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus un materiālus (ieskaitot paraugus, ja Pārdevējam tie ir nepieciešami), kā arī ir veikta iepriekšējā procedūra (Pircēja ražotnes pārbaude, ja to pieprasa Pārdevējs).
6.12. Ja pretenziju uzskata par nepamatotu, Pircējs var pats un uz sava rēķina nolīgt akreditētu laboratoriju neatkarīgu testu veikšanai. Paraugu savākšana testēšanai jāveic Pārdevēja pārstāvja klātbūtnē. Tādu paraugu laboratorisko testēšanu, kas paņemti bez Pārdevēja pārstāvja līdzdalības, uzskata par neuzticamu.
6.13. Ja piegādājamo preču transportēšanu organizē Pircējs, Pārdevēja darbinieki ir tiesīgi atteikties iekraut preces, ja tiek konstatēts, ka transportlīdzekļa stāvoklis ir slikts vai transportlīdzeklis nav piemērots preču pārvadāšanai. Pircējs segs izmaksas, kas saistītas ar jebkuru iespējamo preču pārsaiņošanu, pārkraušanu vai atbilstoša transporta līdzekļa organizēšanu.
6.14.  Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Pircēju no tā saistībām veikt maksājumus par precēm pilnā apmērā un noteiktajā termiņā.
6.15.  Gadījumā, ja pretenzija ir pamatota, Pircējam ir tiesības atdot atpakaļ pieprasītās preces Pārdevējam un pieprasīt jaunas preces bez defektiem noteiktā laika periodā vai pieprasīt naudas atmaksu par precēm, pret kurām tika izvirzītas pretenzijas, pēc tam, kad preces, pret kurām tika izvirzītas pretenzijas, ir atdotas atpakaļ Pārdevējam. Ja jaunu preču nosūtīšana nav iespējama vai ir pārmērīgi sarežģīta, vai ja sūtījuma kopējās izmaksas ir nesamērīgi augstas, Pārdevējs atmaksā nekvalitatīvo preču summu, nesaņemot nekvalitatīvās preces atpakaļ no Pircēja.
6.16.  Nepieciešamības gadījumā Pārdevējs nodrošina Pārdevēja tehniskā speciālista atbalsta vizīti Pircēja rūpnīcā. Ja šādu vizīti pieprasa Pircējs, Pircējs maksā 50 EUR stundā un sedz visus tehniskā speciālista ceļa izdevumus (viesnīcas, lidojuma un citas transporta utt. izmaksas). Pārdevējs ir tiesīgs pirms šādas vizītes pieprasīt avansa maksājumu. Gadījumā, ja Pārdevējs uzskata, ka ir nepieciešama tehniskā speciālista vizīte Pircēja rūpnīcā uz Pārdevēja rēķina, Pircējam ir pienākums nodrošināt šādam speciālistam nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesības.

7. Strīdu izšķiršana

7.1.  Jebkurš strīds, pretruna vai prasība, kas izriet no pušu līguma vai ir saistīta ar to, vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta rajona tiesā pēc Pārdevēja domicila.
7.2.  VPN attiecas uz visiem darījumiem starp pusēm, uz kuru pamata Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk preces, un tas pakļauts Latvijas tiesību aktiem, izslēdzot likumu kolīzijas noteikumus un izslēdzot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG).

8. Citi jautājumi

8.1.  Puses vienojas, ka visi rēķini tiek nosūtīti otrai pusei elektroniskā veidā uz līgumā norādīto e-pasta adresi un bez pašrocīga paraksta. Puses vienojas, ka elektronisko rēķinu (“e-rēķinu”) uzskata par piegādātu Pircējam un Pircējs to ir saņēmis 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad tas nosūtīts uz līgumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Pircējs apņemas paziņot Pārdevējam uz e-pasta adresi sales@polipaks.com, ja tiek mainīta e-pasta adrese, uz kuru ir jānosūta e-rēķins.
8.2.  Puses vienojas, ka piegādes dokumenti, piemēram, CMR vai citi dokumenti, kas kāda iemesla dēļ nav parakstīti piegādes dienā, tiek nosūtīti Pircējam elektroniskā veidā uz līgumā norādīto e-pasta adresi. Puses vienojas, ka šādu sūtījuma dokumentu uzskata par parakstītu Pārdevēja norādītajā piegādes dienā. Ja CMR nav norādīts piegādes datums, Pārdevējs Pircējam norāda datumu. Ja Pircējs tam nepiekrīt, tas labo datumu e-pasta vēstulē 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad tas ir nosūtīts uz līgumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Pircējs apņemas paziņot Pārdevējam uz e-pasta adresi sales@polipaks.com, ja tiek mainīta e-pasta adrese, uz kuru ir jānosūta piegādes dokumenti.
8.3.  Ja Pircējs uzzina, ka saistībā ar to notiks vai var notikt notikums, kurā (a) jebkurš darījums vai darījumu sērija radītu vismaz piecdesmit procentus (50%) no pašu kapitāla daļas tajā (vai vismaz piecdesmit procentus (50%) no pašu kapitāla daļas jebkurā juridiskā personā, kurai tieši vai netieši pieder vai kura tieši vai netieši kontrolē vismaz piecdesmit procentus (50%) no pašu kapitāla daļas Pircēja uzņēmumā (“puses mātesuzņēmums”) vienam pārņēmējam vai vairākiem pārņēmējiem, kas atrodas kopīgā kontrolē, vai (b) jebkurš darījums, kas radītu Pircēja pašu kapitāla daļu (vai puses mātesuzņēmuma) apvienošanos ar vienu vai vairākām citām juridiskām personām (“Kontroles maiņa”), nākamo trīs mēnešu laikā, Pircējs nekavējoties paziņos Pārdevējam, tiklīdz tas tam būs kļuvis zināms. Kopā ar šādu paziņojumu Pircējs iesniedz Pārdevējam pietiekamu informāciju, lai Pārdevējs varētu pamatoti novērtēt šādas Kontroles maiņas ietekmi (a) uz Pircēju un/vai jebkuru personu vai uzņēmumu, kuru tieši vai netieši kontrolē vai kas atrodas Pircēja kopējā kontrolē (“Saistītais uzņēmums“), (b) uz Pircēja kredītspēju un (c) uz Pircēja spēju pildīt savas saistības saskaņā ar VPN.
8.4.  Gadījumā, ja Pārdevējs pēc saviem ieskatiem secina, ka šāda Kontroles maiņa, ja tā tiek īstenota: a) var izraisīt to, ka Pircēju un/vai tā Saistīto uzņēmumu būtiski un negatīvi ietekmē jebkurš fakts, lieta, notikums, apstāklis, stāvoklis vai izmaiņas, vai būtu pamatoti sagaidāms, ka var būtiski un nelabvēlīgi ietekmēt, atsevišķi vai kopumā, Pircēja un/vai tā Saistītā uzņēmuma uzņēmējdarbību, darījumus, aktīvus, saistības, stāvokli (finanšu, komerciālo vai citu), perspektīvas vai darbības rezultātus, (b) ka Pircēja kredītspēju var samazināt; un/vai (c) ka Pircēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu var tikt negatīvi ietekmētas, tad Pārdevējs var (bet tas nav obligāti) izbeigt līgumu, nekavējoties paziņojot par to Pircējam. Šāda izbeigšana neskar pušu tiesības un pienākumus līdz līguma izbeigšanas dienai, ieskaitot līguma izbeigšanas dienu.
8.5.   Puses nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz biznesa, ekonomisko un tehnisko informāciju, kā arī neizpauž šādu informāciju trešajām personām.
8.6.  Jebkādu datu izpaušanai, piemēram, preses mārketinga informācijai vai Pārdevēja preču zīmju izmantošanai, nepieciešama Pārdevēja iepriekšēja rakstiska piekrišana.
8.7.  Abas puses var tikt atbrīvotas no atbildības saskaņā ar VPN tādu apstākļu dēļ, kas kavē līguma vai cita darījuma izpildi un kas ir ārpus to kontroles, piemēram, nepārvarama vara, darba strīdi, karastāvoklis, ugunsgrēks, embargo, streiki, sūtītāju kavēšanās, pandēmijas utt. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par Pircēja vai jebkura aģenta darbību, kuras dēļ līguma realizācija nav iespējama vai ir pārmērīgi sarežģīta. Ja iepriekš minēto apstākļu dēļ līguma vai darījuma ietvaros nevar ievērot piegādes termiņu, jebkura pusēm var izbeigt līguma izpildi brīdī, kad tas ir kļuvis grūti īstenojams.

Pielikumi

PP/High barrier PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • Mechanically recyclable
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety

Sazinieties ar mums!

Informāciju par to, kā mēs apstrādājam personas datus, Jūs varat atrast mūsu Privātuma politikā

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 83

PP/PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • Mechanically recyclable
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety

PE/PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • 100% Polipaks production cycle
  • Mechanically recyclable in PE stream
  • Clear marking within existing system
  • Efficient waste reduction and material re-use
  • Less virgin materials in use
  • Renewable content
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety
  • Downgauging option
  • High functionality and Portection for customers' products

Oriented PE/PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • 100% Polipaks production cycle
  • Mechanically recyclable in PE stream
  • Clear marking within existing system
  • Efficient waste reduction and material re-use
  • Less virgin materials in use
  • Renewable content
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety
  • Downgauging option
  • High functionality and Portection for customers' products

Oriented PE/High barrier PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • 100% Polipaks production cycle
  • Mechanically recyclable in PE stream
  • Clear marking within existing system
  • Efficient waste reduction and material re-use
  • Less virgin materials in use
  • Renewable content
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety
  • Downgauging option
  • High functionality and Portection for customers' products

PP/PP laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • Mechanically recyclable in PP stream
  • Clear marking within existing system
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lasīt vairāk