SIA Polipaks vispārējie noteikumi sadarbībai ar pārvadātājiem

Lietotie termini
 • Klients — SIA Polipaks, reģistrācijas Nr. 40003283415, juridiskā adrese: Mālkalni, Vētras, Mārupes nov., LV-2167, Latvija.
 • Nosūtītājs — persona, kas Iekraušanas vietā nodod Kravu Pārvadātājam.
 • Pārvadātājs — persona, kas uzņemas veikt pārvadājumu pret Nosūtītāju.
 • Saņēmējs — persona, kurai adresēta Krava, kurai Krava ir Piegādes vietā izsniedzama un kura ir norādīta Kravas pārvadājuma dokumentos.
 • Starptautiskie pārvadājumi — pārvadājumi, kurus veicot nepieciešams šķērsot Latvijas valsts robežu.
 • Iekšzemes pārvadājumi — pārvadājumi Latvijas Republikas teritorijā, nešķērsojot Latvijas valsts robežu.
 • Kontaktinformācija — juridiskā adrese, pasta adrese, elektroniskā pasta adrese, tālrunis, fakss.
 • Kravas vienība — transporta konteiners, treilers, transportējama tvertne, palete vai kāds cits priekšmets, kas tiek lietots, lai apvienotu Kravu un jebkuru tai pievienotu papildus iekārtu vai priekšmetu.
 • Krava — Kravas vienību kopums, kas Nosūtītāja uzdevumā jāpaņem no Iekraušanas vietas un jānogādā Saņēmējam Piegādes vietā.
 • Kravas pārvadājums — darbību kopums (process), kura rezultātā Krava tiek nogādāta no Iekraušanas vietas līdz Piegādes vietai.
 • Pārvadājuma laiks — laika posms no Kravas iekraušanas brīža līdz brīdim, kad Krava tiek nodota Saņēmējam.
 • Iekraušanas vieta — adrese kurā Nosūtītās vai viņa pilnvarotās personas Pārvadātāja transportlīdzeklī iekrauj Kravu vai tās daļu.
 • Iekraušanas datums — diena, kurā Nosūtītājs vai trešās personas paredzējušas Kravu iekraut Pārvadātāja transportlīdzeklī.
 • Piegādes vieta — Nosūtītāja Kravas pavaddokumentos norādītā adrese, kurā Pārvadātājs nodod kravu Saņēmējam.
 • Piegādes datums — diena, kurā Kravu jānogādā Piegādes vietā.

1.  Šie SIA Polipaks Vispārējie noteikumi sadarbībai ar pārvadātājiem (turpmāk – Noteikumi), nosaka kārtību, kādā Klients pasūta un Pārvadātājs par nolīgto atlīdzību veic starptautiskos vai iekšzemes kravu pārvadājumus. Klients var darboties kā Nosūtītājs vai Saņēmējs.

2.  Pārvadātājs apņemas veikt Kravas pārvadājumu atbilstoši šiem Noteikumiem, ja vien savstarpēji noslēgtais sadarbības līgums vai atbilstoši rakstveidā noformēts Transporta pasūtījums nenosaka citu pārvadājumu veikšanas kārtību.

3.  Klients apņemas samaksāt Pārvadātājam nolīgto atlīdzību par veikto Kravas pārvadājumu Noteikumos minētajā kārtībā.

4.  Kravu pārvadājuma pakalpojumi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas un starptautiskajiem tiesību aktiem. Civiltiesiskās attiecības starp Klientu un Pārvadātāju tiek regulētas, vadoties no Latvijas Republikas Komerclikuma, Civillikuma un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir piemērojami attiecīgajam transportēšanas veidam.

5.  Kravu pārvadājumi citu valstu teritorijā tiek veikti, ievērojot starptautisko tiesību normas, kas attiecas uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem.

6.  Pārvadātājs, izmantojot savu vai apakšuzņēmēju transportu, apņemas nodrošināt Kravu piegādi un nodošanu Saņēmējam Piegādes vietā.

7.  Klientam un Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt vienam otru ar informāciju, kas nepieciešama Kravas pārvadājuma veiksmīgai realizācijai, visu Kravas pārvadājuma laiku.

8.  Pārvadātājs Transporta pasūtījumus var izpildīt pats vai ar trešo personu starpniecību. Ja Pārvadātājs Transporta pasūtījumu izpildīšanai piesaista trešās personas, Pārvadātājs pilnībā paliek atbildīgs par Transporta pasūtījuma veikšanu un ar to uzņemtajām saistībām.

9. Pamats Kravas pārvadāšanai ir Transporta pasūtījums, kuru Klients piesaka, aizpildot pasūtījumu Klienta Transporta pārvaldības sistēmā (“Transporta pārvaldības sistēma”) un to nosūtot Pārvadātājam uz elektronisko pastu vai noformējot Pārvadātāja elektroniskajā pasūtījumu rezervācijas sistēmā (“Elektroniskā rezervācijas sistēma”), ja Klients piekritis tādas izmantošanai.

10. Pārvadātājam ir pienākums paziņot Klientam par Transporta pasūtījuma pieņemšanu, to apstiprinot  Klienta Transporta pārvaldības sistēmā ne vēlāk kā līdz attiecīgās darba dienas beigām.

11. Klienta Transporta pārvaldības sistēmā Pārvadātāja apstiprināts Transporta pasūtījums vai Elektroniskajā rezervācija sistēmā reģistrēts Transporta pasūtījums ir atzīstams par pienācīgi noslēgtu; Klienta Transporta pārvaldības sistēmā Pārvadātāja apstiprināts vai no Elektroniskās rezervācijas sistēmas izdrukātam dokumentam ir oriģinālā dokumenta juridiskais spēks.  Puses atzīst, ka jebkuras darbības (t.sk., bet ne tikai Transporta pasūtījumu labošana, atcelšana, papildināšana, u.c.), kuras Klients veic Elektroniskajā rezervācijas sistēmā, ir pienācīgi veiktas šo Noteikumu izpratnē.

12. Ja Transporta pasūtījums tiek noformēts Elektroniskajā rezervācijas sistēmā, Pārvadātājs nodrošina, ka pasūtījuma noformēšanai nepieciešamā informācija tiek pienācīgi aizsargāta un ka sistēmā radītajiem dokumentiem tiek nodrošināta aizsardzība pret neatļautu piekļūšanu, papildinājumu un/vai izmaiņu veikšanu, ierakstu vai jebkādas to daļas iznīcināšanu. Klientam nav pienākuma veikt izdrukas no Elektroniskās rezervācijas sistēmas, lai pierādītu pasūtījuma veikšanu, apstiprināšanu, izpildi, vai citas darbības. Pārvadātājs ir pilnībā atbildīgs par šī punkta ievērošanu, kā arī sekām, kas var rasties, ja šis pienākums netiek izpildīts, tai skaitā par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties Klientam. Gadījumā, ja tiek konstatēti Elektroniskās rezervācijas sistēmas traucējumi, jebkuras šaubas, neskaidrības vai informācijas trūkums tiek tulkots par labu Klientam.

13. Transporta pasūtījumā tiek norādīta šāda informācija: Klients, Nosūtītājs,  Eksporta muita,  iekraušanas vieta un datums, ziņas par Kravu – tās raksturojums daudzums un sastāvs, svars, vēlamais piegādes datums, Saņēmējs, Importa muita, Piegādes vieta, Pārvadātājs, Īpaši pārvadājuma nosacījumi, papildus nosacījumi, pārvadājuma atlīdzība, kā arī citi noteikumi.

14. Klientam ir tiesības veikt izmaiņas pieteiktajā Transporta pasūtījumā, par tām nekavējoties informējot Pārvadātāju. Pārvadātājam ir tiesības nekavējoties izteikt savus iebildumus Klientam par Transporta pasūtījumā pieteiktajām izmaiņām. Ja Pārvadātājs nekavējoties neceļ iebildumus, secināms, ka tas piekritis Klienta Transporta pasūtījumā veiktajām izmaiņām.

15. Apstiprinot Transporta pasūtījumu, Pārvadātājs apliecina, ka tajā norādītie noteikumi tam ir pilnībā salasāmi, saprotami un tas apņemas to pilnīgu izpildi.

16. Pārvadātājs kravu pārvadājumu ir tiesīgs veikt tikai ar tādu transportlīdzekli, kuram visu kravas pārvadājuma izpildes laiku ir spēkā esoša kravas pārvadātāja vai ekspeditora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Pārvadātājam ir pienākums izsniegt Klientam minētās apdrošināšanas polises kopiju, ja Klients to pieprasa.

17. Pārvadātājs nodrošina transporta padošanu Iekraušanas vietā laikā, kas norādīts Transporta pasūtījumā. Gadījumā, ja Pārvadātājs kavē Kravas pieņemšanu pārvadājumam, Klients ir tiesīgs pieprasīt no Pārvadātāja soda naudu EUR 250 (divi simti piecdesmit euro). Soda naudas samaksa neatbrīvo Pārvadātāju no pienākuma veikt pārvadājuma izpildi Transporta pasūtījumā norādītajā laikā vai nokavējuma gadījumā segt Klientam radītos zaudējumus.

18.  Pirms pārvadājuma uzsākšanas, Pārvadātājs pārbauda Kravas iepakojuma atbilstību pārvadājuma veikšanai, kā arī tā rīcībā nodoto dokumentāciju pārvadājuma pilnīgai un laicīgai veikšanai, bet to iztrūkuma gadījumā Pārvadātājam ir pienākums par to informēt Nosūtītāju.

19. Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt Kravas pavaddokumentu precīzu, pilnībā salasāmu (ar atšifrētu personu vārdiem/uzvārdiem) noformēšanu, kā arī pārbaudīt, ka Kravas daudzums sakrīt ar Kravas pavaddokumentos un Transporta pasūtījumā norādīto daudzumu, un ka Kravai nav nekādi vizuāli bojājumi un neatbilstības. Konstatētu bojājumu un/vai iztrūkuma gadījumā Pārvadātājam ir pienākums nekavējoties informēt Nosūtītāju un izdarīt attiecīgas atzīmes Kravas pavaddokumentos. Pārvadātājam ir pienākums pārliecināties, ka nepieciešamības gadījumā pēc Kravas iekraušanas automašīna tiek noplombēta, un ka pareizs plombas numurs ir norādīts Kravas pavaddokumentos. Gadījumā, ja tiek konstatētas izmaiņas vai nesakritības, Pārvadātājam pirms pārvadājuma uzsākšanas ir pienākums informēt Nosūtītāju.

20. Pārvadātājam ir pienākums prasīt Nosūtītājam, lai tas novērš trūkumus, kas radušies sakarā ar Kravas nepareizu iekraušanu un nostiprināšanu vai izkraušanu, kas var apdraudēt Kravas saglabāšanu.

21. Pārvadātājs apņemas pēc Klienta pieprasījuma sniegt informāciju par Kravas transportēšanas izpildes gaitu. Pārvadātājam ir pienākums nekavējoties informēt Klientu par jebkuriem šķēršļiem, kas saistīti ar Transporta pasūtījuma izpildi, tajā skaitā par to, ka Krava vai Kravas vienība pārvadājuma laikā ir bojāta vai Kravas Saņēmējs nepieņem bojāto Kravu.

22. Piegādājot Kravu, Pārvadātājs pārbauda Kravas Saņēmēja nosaukumu, tā adresi un nodod Kravu Saņēmējam, parakstot Kravas pavaddokumentu. Pārvadātājam ir tiesības nodot Kravu tikai Transporta pasūtījumā norādītā saņēmēja pilnvarotajai personai, pārbaudot tās identitāti.

23. Transportlīdzeklim, ar kuru tiek veikti Kravu pārvadājumi, ir jābūt pilnīgā tehniskā kārtībā ar kvalificētu transportlīdzekļa šoferi. Transportlīdzekļa šoferim ir jābūt tīram, kārtīgam un pieklājīgam. Pārvadātājam ir jābūt visām nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem pilnvērtīgai sava transportlīdzekļa izmantošanai Kravu pārvadājumam.

24. Pārvadātājs nodrošina, ka Kravas tiek vestas normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām atbilstošos transportlīdzekļos (kravas nodalījumi tīri, bez specifiskām, asām smakām, tajos neatrodas bīstamas, ķīmiskas vielas un vai izstrādājumi, kas var ietekmēt pārvadājamās kravas drošumu, tai skaitā pasliktināt organoleptiskās īpašības vai radīt fizikālu vai ķīmisku piesārņojumu). Ja Nosūtītājs vai Saņēmējs  konstatē, ka transportlīdzeklis nav atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām, Nosūtītājs vai Saņēmējs par to nekavējoties informē Pārvadātāju un pieprasa transportlīdzekļa aizvietošanu. Nosūtītāja vai Saņēmēja  vērtējums par transportlīdzekļa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām nav apstrīdams un Pārvadātājs apņemas pret to necelt nekādus iebildumus.

25. Pārvadātājs apņemas saudzīgi izturēties pret Kravu transporta pārvadājuma laikā, sargāt to un uzturēt pilnīgā kārtībā, kā arī neatstāt Kravu bez pieskatīšanas un nepieļaut trešo personu piekļūšanu Kravai, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

26. Pārvadājot Kravu, Pārvadātājam nav tiesību lietot tam glabāšanā nodoto Kravu, nodoto to lietot citām personām, ieķīlāt, pārdot, aizturēt vai kādā citādā veidā to apgrūtināt.

27. Pārvadātājs apņemas, izpildot saistības, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, policijas un citu valsts institūciju amatpersonu rīkojumus.

28.Pārvadātājam ir pienākums ievērot maršrutu, ja Klients to ir norādījis Transporta pasūtījumā.

29. Pārvadātājs ir tiesīgs pārvadājuma laikā veikt Kravu pārkraušanu. Pārvadātājs nav tiesīgs mainīt, bojāt, atvērt vai pārpakot Kravas vienības. Pārkraujot Kravu obligāti ir jāievēro  Nosūtītāja norādes un brīdinājuma zīmes uz Kravu iepakojuma un etiķetēm.

30. Pārvadātājs apņemas apmaksāt visas nodevas, nodokļus, ceļa maksājumus un citus ar pārvadājumu saistītus maksājumus, kas nepieciešami Transporta pasūtījuma izpildei. Minētie maksājumi ir iekļauti atlīdzībā par Kravas pārvadājumu.

31. Pārvadātājs rēķinu par Kravas pārvadājuma atlīdzību var izstādīt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu: [log_dep2@polipaks.com].

32. Klients apmaksā Kravas pārvadājumu 30 dienu laikā pēc tam, kad Pārvadātājs ir iesniedzis rēķinu par Kravas pārvadājumu un ir iesniedzis pienācīgi aizpildītu transporta pavadzīmi ar Kravas Saņēmēja apstiprinājumu par Kravas saņemšanu (t.sk. ar Piegādes datumu un parakstu), kā arī citus dokumentus, kuru iesniegšana noteikta Transporta pasūtījumā. Ja Klients ir Nosūtītājs un ja transporta pavadzīme (CMR) ir noformēta uz veidlapas, tad Pārvadātājs 15 dienu laikā pēc pārvadājuma pabeigšanas, iesniedz Klientam transporta pavadzīmes veidlapas oriģinālu. Ja Pārvadātājs kavē transporta pavadzīmes veidlapas oriģināla iesniegšanu Klientam vai to neiesniedz vispār, Klients ir tiesīgs atlikt Kravas pārvadājumu apmaksu līdz šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas brīdim vai piemērot Pārvadātājam līgumsodu EUR 50 apmērā. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Pārvadātāju no pienākuma iesniegt transporta pavadzīmes veidlapas oriģinālu.

33. Visus rēķinus par kalendārajā mēnesī veiktajiem Transporta pakalpojumiem Pārvadātājs izstāda līdz tekoša mēneša beigām.

34. Jebkuras domstarpības attiecībā uz rēķina apmēru vai citi iebildumi nedod Pārvadātājam tiesības aizturēt Kravu, vai kavēt Kravas piegādi.

35. Visus maksājumus par bankas pakalpojumiem, nodevas un citus maksājumus, kas saistīti ar samaksas veikšanu, uzņemas un apmaksā Pārvadātājs.

36. Pārvadātājs materiāli atbild par pilnīgu vai daļēju Kravas nozaudēšanu, iztrūkumu, sabojāšanos vai bojājumu, pavaddokumentu zaudējumu no Kravas saņemšanas brīža līdz nodošanai Saņēmējam.

37. Klients ir atbildīgs par savlaicīgu un pilnīgu nolīgtās atlīdzības samaksu Pārvadātājam.
38. Noteikto saistību izpildes kārtības neievērošana ir uzskatāma par ļaunu nolūku vai rupju neuzmanību.

39. Pārvadātāja pienākums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu Nosūtītāja, Saņēmēja un Klienta komercnoslēpuma slepenību, kā arī aizsargātu datus un informāciju no nesankcionētas piekļuves un nesankcionētas apstrādes. Klientam ir tiesības paturēt, apkopot un publicēt mārketinga nolūkiem Pārvadātāja nosaukumu un tā pārvadāto kravu specifiku un apjomu.

40.  Par komercnoslēpumu uzskatāma jebkura informācija, kas saistīta ar Nosūtītāja, Saņēmēja un/vai Klienta darbību un Kravas pārvadājuma izpildi, izņemot to, kura atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem par tādu nav uzskatāma. Visa informācija, kas skar Nosūtītāja, Saņēmēja un/vai Klienta pašreizējos, bijušos un potenciālos investorus, partnerus, pārstāvjus, piegādātājus, klientus un citas iesaistītās personas, juridiska, finansiāla vai cita rakstura informācija, līgumi, līgumu noteikumi, iespējamu pārrunu apstākļi, darījumi, nodomi, plāni, stratēģijas, īpašums, izpildītie un neizpildītie pienākumi, atskaites un izmeklēšanas, mārketinga un vadības jautājumi, pakalpojumu un produktu cenas, cenu struktūra, pakalpojumu sniegšanas un citu darbību veikšanas metodes, kā arī visa un jebkāda informācija par Kravas pārvadājumu ir konfidenciāla un to nav tiesību izpaust trešajām personām bez Nosūtītāja, Saņēmēja un/vai Klienta rakstiskas piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos izpaust valsts un tiesībsargājošajām iestādēm.

41. Nepārvaramas varas apstākļi un to iedarbības sekas, ja šie apstākļi tiešā veidā ietekmējuši pienākumu vai saistību izpildi ir pamats saistību izpildes termiņa kavēšanai. Par šādiem apstākļiem ir uzskatāmi tādi laikapstākļi, kuru dēļ nav iespējams izmantot nepieciešamo maršrutu, stihiskas nelaimes, plūdi, ugunsgrēki, zemestrīces, streiki, masu nemieri, izpildvaras rīkojumi un varas iestāžu darbības, bruņoti konflikti, karadarbība, pandēmija. Ja kāds no nepārvaramas varas apstākļiem tiešā veidā ir kavējis saistību izpildi Transporta pasūtījumā noteiktajā termiņā, šis termiņš tiek attiecīgi pagarināts par laiku, cik ilga bijusi nepārvaramas varas apstākļu iedarbība. Nepārvaramas varas apstākļu ietekme uz saistību izpildi ir jāpierāda tai pusei, kura uz to atsaucas.

42. Klients apņemas savu iespēju robežās darīt visu, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu nelabvēlīgo ietekmi. Pārvadātāja pienākums ir pielikt maksimāli iespējamās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu nelabvēlīgo ietekmi.

43. Visi strīdi, domstarpības, pretenzijas, kas rodas izpildot Kravas pārvadājumu, tiek risināti labprātīgu pārrunu ceļā, apņemoties savstarpēji pielikt visas pūles strīdu atrisināšanai. Pārvadātājs apņemas sniegt atbildi uz Klienta pretenziju ne vēlāk ka   30 (trīsdesmit) dienas no pretenzijas saņemšanas dienas. 

44. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar tās reglamentu.

45. Ja vien Transporta pasūtījumā nav noteikts citādi, tad rakstiskā korespondence pa pastu jāsūta ierakstītās vēstulēs uz pušu juridisko adresi. Korespondence (iesniegumi, paziņojumi, brīdinājumi) uzskatāmi par saņemtu (izsniegtu) septītajā dienā pēc tam, kad tā nodota pasta komersantam.

46. Visus dokumentus saistībā ar šo Pārvadājumu, Pārvadātājs glabā vismaz 5 gadus, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts ilgāks glabāšanas termiņš. Pārvadātājs nodod Klientam šādus dokumentus vai apliecinātas šo dokumentu kopijas pēc pirmā Klienta pieprasījuma.

47. Pārvadātāja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā informēt Klientu, ja mainījies Pārvadātāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti, pārstāvji vai kontaktinformācija.

48. Šie Noteikumi ir neatņemama Transporta pasūtījuma sastāvdaļa.

49. Pārvadātajam ir tiesības  paaugstināt pārdāvājama cenu brīdinot par to Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

50. Atrodoties Klienta teritorijā, Pārvadātāja darbiniekiem vai pilnvarotajām personām ir jāievēro visi noteikumi, kas nosaka uzvedības normas šajā teritorijā. It īpaši ugunsdrošības noteikumi. Skaidrības labad – jebkurai personai, kura atrodas Klienta teritorijā, ir atļauts smēķēt vai radīt atklātu liesmu tikai tam speciāli paredzētās vietās (attiecīgās smēķēšanai paredzētās vietās, kuras atzīmētas ar speciālām norādēm vai zīmēm). Smēķēšana vai atklātas liesmas radīšana jebkur citur Klienta teritorijā ir aizliegta. Pārvadātājs apliecina, ka saprot šīs prasības būtiskumu un šāda pārkāpuma bīstamību. Tādēļ Pārvadātājs apņemas nekavējoties pēc pirmā Klienta pieprasījuma maksāt Klienta līgumsodu 100 EUR apmērā par katru gadījumu, kad Pārvadātāja darbinieki tā pilnvarotas vai norīkotas personas vai jebkuras citas personas, kas piegādās pārvadātāja preces Klienta teritorijā, pārkāps šo noteikumu. Pārvadātājs piekrīt, ka kā pierādījums šādam pārkāpumam tiek izmantota jebkura fotofiksācija vai video ieraksts vai Klienta darbinieku vai pilnvaroto personu liecības. Pārvadātājs apņemas atzīt sev par saistošiem šādus pierādījumus un tos bez pamata neapšaubīt.  Pārvadātājs apņemas informēt personas, kuras piegādās tā preces Klienta, par šādu prasību, kā arī to, ka šīs personas var tikt filmētas vai fotografētas Klienta teritorijā ar mērķi nodrošināt šī noteikuma un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. 

PP/High barrier PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • Mechanically recyclable
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety

Sazinieties ar mums!

Informāciju par to, kā mēs apstrādājam personas datus, Jūs varat atrast mūsu Privātuma politikā

For security verification, please enter any random two digit number. For example: 84

PP/PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • Mechanically recyclable
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety

PE/PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • 100% Polipaks production cycle
  • Mechanically recyclable in PE stream
  • Clear marking within existing system
  • Efficient waste reduction and material re-use
  • Less virgin materials in use
  • Renewable content
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety
  • Downgauging option
  • High functionality and Portection for customers' products

Oriented PE/PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • 100% Polipaks production cycle
  • Mechanically recyclable in PE stream
  • Clear marking within existing system
  • Efficient waste reduction and material re-use
  • Less virgin materials in use
  • Renewable content
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety
  • Downgauging option
  • High functionality and Portection for customers' products

Oriented PE/High barrier PE laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • 100% Polipaks production cycle
  • Mechanically recyclable in PE stream
  • Clear marking within existing system
  • Efficient waste reduction and material re-use
  • Less virgin materials in use
  • Renewable content
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety
  • Downgauging option
  • High functionality and Portection for customers' products

PP/PP laminates

Priekšrocības

Properties Value*
Sealing
Mechanical properties
Oxygen Transmission Rate
Water Vapour Transmission Rate
Optical clarity for transparent films

*1 – low, 3 -high

  • Mechanically recyclable in PP stream
  • Clear marking within existing system
  • CEFLEX guidelines principles for product design
  • Product safety

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lasīt vairāk